I. Rendelkezési jogosultság

Szolgáltató a www.szallasfigyelo.hu kizárólagos jogosultsággal rendelkező üzemeltetője.
A www.szallasfigyelo.hu oldalra több, bejegyzett domain név is utalhat.

II. Fogalom-meghatározások

Szolgáltató által fejlesztett internetes on-line szállásfoglalási rendszer: azon mindenkori idegenforgalmi tárgyú internetes oldalak összessége, amelyek fölött a Szolgáltató saját jogon, vagy külön megállapodás alapján rendelkezési joggal bír.

Megrendelő: a hatályos jogszabályok értelmében a szállás-és étterem foglalási rendszerben megjeleníteni kívánt szálláshely időszakos bérbeadására, vagy étterem-foglalás regisztrálására jogosult személy.

Vendég: az a kívülálló harmadik személy, aki a szállás-és étterem foglalási rendszert szállás vagy étterem lefoglalása céljából veszi igénybe, így különösen aki ajánlatkérőként, licitálóként vagy szállás, illetve étteremfoglalóként regisztrál a rendszerben.

Ajánlatkérés: a vendég kötetlen érdeklődésének továbbítása, amely nem jár a foglalás joghatásaival.

Foglalás: a vendég utazási szándékának kinyilvánítása azáltal, hogy elfogadja az általános szerződési feltételeket, és a Szolgáltató által üzemeltetett internetes felületen szállás-vagy étterem foglalási szándékát a Megrendelő felé jelzi.

III. A szerződés tárgya

Jelen szerződés tárgya Megrendelő szálláshelyének, illetve éttermének a Szolgáltató tulajdonában lévő weboldalon történő hirdetése, online foglalás biztosítása és a rendszerébe beérkező szállás-és étterem-foglalások Megrendelő részére való továbbítása az egyedi Szolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően.

IV. A felek jogai és kötelezettségei

1. A Szolgáltató köteles az általa működtetett internetes online szállásfoglalási rendszere segítségével a Megrendelő által szabályszerűen megküldött adatok alapján a Megrendelő szálláshelyét, csomagajánlatát haladéktalanul megjeleníteni I. pontban megjelölt weblapján. Köteles továbbá a Megrendelő által a rendszer számára felkínált szálláshely árualapot online foglalhatóvá tenni a megjelenéstől számított 1 munkanapon belül.

2. A Szolgáltató köteles a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott anyagokat az általa üzemeltetett internetes felületen megjeleníti.

3. A Szolgáltató köteles az Általános Szerződési Feltételek külön fejezetében (III. fejezet) meghatározott módon és feltételekkel a rendszeren keresztül érkező ajánlatkéréseket és szállásfoglalásokat a Megrendelő részére továbbítani, illetve a licitet szabályszerűen lefolytatni.

4. A Szolgáltató jogosult az Interneten megjelenő információk között tájékoztatni a vendégeket, illetve a vendégnek nem minősülő harmadik személy látogatókat a felek között fennálló jogviszony vonatkozásában arról, miszerint a Szolgáltató az árualap vásárlása tekintetében nem szerződő fél, tekintettel arra, hogy a szállás igénybevételére vonatkozó jogviszony kizárólag az árualapot igénybe vevő és az árualapot értékesítő felek között jön, illetve jöhet létre. Jogosult továbbá tájékoztatást nyújtani a jelen jogviszonyból fakadó felelősségi kérdések tekintetében is. A Szolgáltató jogosult a szálláshely, illetve étterem igénybevételét követően a vendégek – a szállásfoglalási rendszer részét képező, az objektív értékelést elősegítő online kérdőív kitöltésével közölt – véleményét közzétenni.

5. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő által megadott e-mail-címre szolgáltatásairól promóciós- és reklámanyagokat küldeni.

6. A Szolgáltató jogosult az általa megadott szálláshely megjelenítését ideiglenesen felfüggeszteni.

7. A Szolgáltató köteles rendszerével éves 99%-os mértékben a Megrendelő és utasok rendelkezésére állni. A Szolgáltató jogosult ezen túlmenően az adott szálláshely vagy étterem megjelenítését ideiglenesen felfüggeszteni.

8. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek külön fejezetében meghatározott díjfizetési kötelezettség megsértése esetén - eltérő megállapodás hiányában - az esedékességet követő egy hónap türelmi idő leteltével az adott szálláshely megjelenítését automatikusan jogosult felfüggeszteni. A felfüggesztés ezen időtartama nem számít be a 7. pontban meghatározott rendelkezésre állás mértékébe.

9. A Megrendelő köteles az Általános Szerződési Feltételek külön fejezetében (IV. fejezet) meghatározott ellenértéket megfizetni.

10. A szálláshelyet vagy éttermet hirdető Megrendelő köteles a rendelkezésére bocsátott adminisztrációs felületen az adatokat a valóságnak megfelelő feltüntetni úgy, hogy sem a Megrendelő adatainál, sem a belső üzenetváltások (ajánlatkérések) alkalmával nem jeleníthető meg e-mail- és internet-cím, sem telefon-vagy faxszám és pontos cím (kizárólag településnév), továbbá más módon sem ösztönözheti az utast a vele történő közvetlen kapcsolatfelvételre. A Megrendelő az általa megjelenített szálláshely árualap és csomagajánlat vonatkozásában a Szolgáltató rendszeren keresztül érkezett szállásfoglalást kizárólag a rendszeren keresztül jogosult jóváhagyni, a Szolgáltató az utas közvetlen elérhetőségét részére nem köteles kiadni. Ezen rendelkezések megsértése kiemelten súlyos szerződésszegésnek minősül.

11. A Megrendelő köteles az érdekkörében felmerült, a szerződésszerű teljesítést kizáró vagy korlátozó technikai nehézségeiről – így különösen az internet-kapcsolat tartós vagy időszakos (várhatóan 1 munkanapot meghaladó) hiányáról -, továbbá más, a rendszer rendeltetésszerű igénybevételét akadályozó tényező felmerüléséről a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni.

12. A Megrendelő azonnali - elfogadottnak minősülő – szoba-vagy éttermi foglalás esetén, amennyiben a szállás-vagy éttermi foglalást a megadott kapacitás ellenére a vendég számára nem tudja szolgáltatni, köteles a vendég részére helyettesítő szolgáltatásként ugyanolyan, vagy - ráfizetés nélkül - magasabb színvonalú szálláshelyet, vagy éttermi foglalást biztosítani.

13. Amennyiben a Megrendelő más szolgáltatónál hasonló szolgáltatást vesz igénybe, továbbá a részére nyújtott szálláshely-közvetítés esetén (a továbbiakban együtt: konkurens szolgáltatók), köteles a Szolgáltató rendszerében feltüntetett szálláshely-árakat úgy meghatározni, hogy azok nem haladhatják meg a konkurens szolgáltató részére megadott árakat az adott szálláshely vonatkozásában.

14. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendszerében való megjelenítése csak akkor lehetséges, amennyiben a Szolgáltató rendszeradminisztrátora jóváhagyta, ezzel egyidejűleg Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy meghatározott esetekben a hirdetés közzétételét indoklás nélkül visszautasítsa.

15. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely elérhetőségének megváltozását haladéktalanul tudatja a Szolgáltatóval. A felek rögzítik, hogy ezen értesítés elmaradásából eredő kárért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.

16. A Megrendelő köteles a valóságnak megfelelően feltüntetni az adatokat a rendelkezésére bocsátott adminisztrációs felületen.

17. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címekre a Szolgáltató rendszeresen tájékoztatást, ajánlatokat küldjön a Szolgáltató kiemelt szolgáltatásairól, akcióiról, újdonságairól, ezen szolgáltatások igénybevétele külön megállapodás alapján lehetséges.

18. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a Szolgáltató adatbázisában nyilvántartsa. Az átadott, vagy a Megrendelő által közvetlen internetes kapcsolattal megjelenített adatok valótlanságából eredő felelősség kizárólag a Megrendelőt terheli.

V. Szálláshelyfoglalás és visszaigazolás

1. Az online szálláshely-foglalási rendszert bármely vendég - megkülönböztetés nélkül - a felhasználási szabályok betartásával használhatja, azon ajánlatot kérhet, vagy szállásfoglalást kezdeményezhet. A Szolgáltató a Megrendelő által feltöltött árualapot, csomagajánlatot egyenlő prioritással mutatja be minden utas részére.

2. A Szolgáltató a rendszerbe érkező vendéget a rendelkezési körébe tartozó nyilvános internetes felületein fogadja, ajánlatkérés esetén részére szálláslehetőségeket kínál az általa meghatározott feltételeknek megfelelően.

3. A Szolgáltató a vendég által lefoglalni kívánt - a Megrendelő által felkínált - szálláshelyről és a kapcsolódó adatokról értesíti a Megrendelőt a foglalást visszaigazoló e-mail-ben.

4. A Megrendelő a részére továbbított szállásfoglalási igényt 1 munkanapon (24 órán) belül visszaigazolja az online rendszerben, vagy - más igazolható módon - a Szolgáltató megbízottján keresztül.

5. A beérkezett visszaigazolást, illetve elutasítást a Szolgáltató a foglalási rendszer működési ideje alatt haladéktalanul (e-mail-ben) továbbítja a vendég felé.

6. Amennyiben a vendég a szálláshely tervezett elfoglalása előtt a Megrendelő által megadott lemondási feltételekkel a foglalást írásbeli nyilatkozatával lemondja, a felek - az Általános Szerződési Feltételek 4.5. pontjában foglalt jogkövetkezmények egyidejű alkalmazásával – a foglalást törlik a rendszerből. A Megrendelő a vendég értesítését követő 1 munkanapon belül (24 óra) írásban köteles jelezni a Szolgáltatónak a lemondás tényét, ellenkező esetben a szálláshely betöltöttnek minősül.

7. A Szolgáltató jogosult az 1 munkanap (24 óra) alatt meg nem válaszolt ajánlatkéréseket, szobafoglalásokat és csomagfoglalásokat az érdeklődő felé automatikusan visszautasítani, és helyette más szálláshelyet ajánlani.

VI. Licit

1. A Szolgáltató a weboldalon belül szállásfoglalásokra vonatkozóan aukciós szolgáltatást is végez. Erre vonatkozó egyedi megállapodása alapján a Szolgáltató az aukciós ajánlatok tulajdonosai szálláshelyeinek lefoglalását a vendégek részére szervezett licit formájában is lebonyolíthatja.

2. A Megrendelő a licit nyertesének minősülő vendég részére köteles a szálláshelyet az előzetesen meghatározott feltételekkel biztosítani, nem jogosult a szálláshelyigénylést elutasítani, vagy annak igénybevételéhez további – a vendég számára hátrányos - feltételeket meghatározni.

VII. Jutalék, fizetési feltételek

1. Szállásadók:

1.1. A Szolgáltató internetes felületén történő regisztráció ingyenes, szállodák, panziók, szoba kiadásának hirdetése esetén.

1.2. Amennyiben a Szolgáltató internetes felületén keresztül történik a szálláshely megrendelése, a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére a befolyt foglalási összeg 10 %-át + ÁFA-t, mint jutalékot megfizetni.

1.3. A Szolgáltató az általa közvetített szállások jutalékáról – amennyiben a jutalék havi összértéke meghaladja az 5000 Ft-ot -, havonta átutalásos számlát küld. A kisebb összegeket félévente összesíti és számlázza. Amennyiben a Megrendelő a szállás elfoglalását 1munkanapon (24 órán) belül nem vitatja, azt a Szolgáltató jóváhagyottnak tekinti. Amennyiben a szállás az utazó részéről történő igénybevétele ténylegesen nem történt meg, úgy azt a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére ezen – visszamondástól számított 1 munkanap (24 óra) - időtartam alatt – a vendég szállást lemondó nyilatkozatával, vagy más megfelelő módon – igazolni, feltéve, hogy arra nem a Szolgáltató rendszerén keresztül került sor.

1.4. A Szolgáltatót a Megrendelőnek az Általános Szerződési Feltételek IV.8. pontjában foglalt bizonyítottan szerződésszegő magatartása esetén – az ebből kifolyólag közölt esetleges rendkívüli felmondással egyidejűleg is - azon jutaléknak a kétszerese illeti meg, amelytől a rendszer szándékos megkerüléséből kifolyólag elesett.

1.5. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek IV.12. pontjában foglalt feltétel megvalósulása esetén szintén jogosult a szállásfoglalás esetén járó jutalékigényét a Megrendelővel szemben érvényesíteni.

1.6. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek V.7. pontjában foglaltaknak megfelelően a Megrendelő által előzetesen feltöltött lemondási feltételek alapján az utas a lemondás okán bármilyen jogcímen díj fizetésére köteles, úgy a Szolgáltató ezen díjösszeg vonatkozásában jogosult jutaléka érvényesítésére.

1.7. A Szolgáltató döntése alapján – amennyiben annak technikai feltételei fennállnak – jogosult elektronikus számla kibocsátására.

1.8. A Megrendelő a számla kézhezvételét követő 14 napon belül köteles azt kiegyenlíteni, annak elmulasztása esetén a Szolgáltató havonta a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel. 30 napnál hosszabb késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást kártalanítás nélkül felfüggeszteni.

1.9. A Megrendelő számára regisztrációja után Szolgáltató ingyenes klubkártyát állít ki, amely kedvezményeket biztosít számára a Szolgáltató internetes felületén hirdető szállodákban történő foglalás esetén.

2. Éttermek:

Amennyiben a Megrendelő éttermet kíván a Szolgáltató által üzemeltetett internetes felületen hirdetni, ennek ellenértékeként évente meghatározott összeget köteles fizetni Szolgáltató számára, amely ellenében egész évben, korlátlan mennyiségben közölheti hirdetéseit, elérhetőségeit, fényképeit és bemutatkozó anyagát a Szolgáltató által üzemeltetett oldalon. A Szolgáltatónak kifizetendő összeg évi egyszeri 10.000,- Ft, azaz tízezer Forint. Ezen összeg ellenében a Szolgáltató olyan felületet biztosít a Megrendelő számára, amelyen aktuális akcióikat, hirdetéseiket is közzétehetik, valamint fényképeiket, közvetlen elérhetőségeiket is megadhatják, bemutatkozó anyagot tölthetnek fel, mindezt korlátlan mennyiségben.

VIII. Felelősségi szabályok

1. A Szolgáltató – tekintve azt is, hogy számára a szállásfoglalások után jutalékos rendszerben jár díjazás - eredményfelelősséggel a Megrendelő felé nem tartozik. Amennyiben a Megrendelő által feltöltött szálláshely vonatkozásában nem, vagy megítélése szerint nem megfelelő számú szállásfoglalás érkezik, a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelőt semmilyen jogcímen díjazás nem illeti meg. A Szolgáltató nem felel a szálláshely keresőben történő megjelenéséért, illetve annak elmaradásáért, amennyiben az a Megrendelő által hiányosan kitöltött adatok következménye.

2. A Szolgáltató nem felel a vendégek által a Megrendelőnek vagy más 3. személynek okozott károkért, így különösen a szálláshely tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá az igénybevétel feltételinek megsértéséért.

3. A Szolgáltató nem felel a vendég vagy más harmadik személy Megrendelővel szemben érvényesíteni kívánt igényéért, a szálláshely tulajdonságainak a Megrendelő által feltöltött adatoktól való eltéréséért, továbbá a feltöltött adatok valóságtartalmáért. A szálláshely árualapnál időközben bekövetkezett, de az adminisztrációs felületen be nem jegyzett változásokért és módosításokért kizárólag a Megrendelőt terheli a felelősség.

4. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy esetleges jelen jogviszonnyal kapcsolatos kifogásait személyesen a Szolgáltató Szolgáltatási Szerződésben feltüntetett székhelyén, vagy elektronikusan a megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt továbbá, hogy szavatossági igényét hibás teljesítés esetén a Ptk. 305-311/A §-ában foglaltakban megfelelően gyakorolhatja.

IX. A szerződés módosítása, megszűnése

1. A Szolgáltatási Szerződés módosítására írásbeli elektronikus formában (e-mail) is sor kerülhet a felek közös megegyezése esetén.

2. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a Ptk. 205/A. § (1) bekezdése értelmében – a jogszabályi rendelkezések betartásával – szükség esetén egyoldalúan is jogosult módosítani. Amennyiben a Megrendelő az Általános Szerződési Feltételektől el kíván térni, azt írásban jogosult a Szolgáltató részére jelezni, mint szerződésmódosításra irányuló ajánlatot.

3. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással, továbbá - az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel - elállással. Amennyiben a Szerződés külön megállapodás alapján határozott időre jött létre, úgy megszűnik a határozott időtartam lejártával is.

4. A felek egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 7 napos felmondási idővel a szerződést – elektronikus úton is - felmondhatják.

5. A szerződésben foglalt kötelezettségek egyszeri megsértése is súlyos szerződésszegésnek minősül. Ez önmagában megalapozza a szerződés - másik félhez intézett, indoklással ellátott (elektronikus) írásbeli nyilatkozattal foganatosított - azonnali hatállyal történő felmondását.

6. Amennyiben a Megrendelő a hatályos jogszabályok alapján fogyasztónak minősül, úgy a Szolgáltató tájékoztatja, hogy a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, feltéve, hogy ezen időtartam alatt a Szolgáltató a Megrendelő beleegyezésével a teljesítést nem kezdte meg. A Megrendelő ezen jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a szerződést megkötötte, az ügylettel kapcsolatos további költség ez esetben nem terheli.

7. A felek a Szolgáltatási Szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak, a Szolgáltató egyidejűleg törli rendszeréből a Megrendelő, illetve a rendszer bárki számára hozzáférhető részéről a Megrendelőre vonatkozó valamennyi adatot az egyedi beazonosításra nem alkalmas statisztikai adatok kivételével.

X. Adat-, és titokvédelem, személyiségi jogok védelme

1. A felek a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – az X.2 pontban meghatározottak kivételével - üzleti titokként kezelnek minden tevékenységükből származó tényt, információt, adatot, megoldást, amely jelen jogviszony vonatkozásában tudomásukra jut, és nem tartozik a vendégek vagy más harmadik személyek számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok körébe. Ezek jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezéseket hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy más jogviszonyban álló harmadik személyekre is.

2. Nem minősül üzleti titoksértésnek - az Általános Szerződési Feltételek IV.3. pontjában meghatározott - a Szolgáltató által a vendégek, illetve a vendégnek nem minősülő harmadik személy látogatók részére nyújtott tájékoztatása.

3. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személy a Megrendelő által feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja.

4. A Megrendelő adatfeltöltése során köteles a személyiségi jogok tiszteletben tartására.

XI. Vegyes és záró rendelkezések

1. A szabályosan kitöltött Szolgáltatási Szerződés a Szolgáltató részére elektronikus úton történő megküldésével – külön visszaigazolás vagy papír alapon történő megerősítés nélkül - azonnal hatályba lép, amely alapján szolgáltatási tevékenységét a Szolgáltató haladéktalanul – illetve akadályoztatása esetén 1 munkanapon belül - megkezdi.

2. A Szolgáltatási Szerződés - eltérő megállapodás hiányában - határozatlan időre jön létre azzal, hogy a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy annak legrövidebb időtartama 1 munkanap.

3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek az egyedi Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

4. A felmerült jogvitát a felek békés úton rendezik, ennek sikertelensége esetére kikötik a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályok az irányadóak.